Czym jest uwaga? Cechy, cechy, formy i przedmioty uwagi

Jak wiecie, uwaga w życiu każdej osoby odgrywa dużą rolę. Ale nie wszyscy wiedzą, że istnieje dość duża liczba jego rodzajów, form i cech, których cechy różnią się znacząco od siebie.

Pojęcie uwagi

Uwaga nie jest niezależnym procesem poznawczym. Jeśli zadajesz pytanie o to, na czym polega uwaga, możemy powiedzieć, że samo w sobie nic nie pokazuje i nie istnieje osobno. Jest to jednak jeden z najważniejszych składników w składzie aktywności poznawczej, ponieważ tworzy i kontroluje funkcjonowanie. Wszelkie czynności poznawcze są przeprowadzane świadomie, więc uwaga pełni również funkcję świadomości.

Czym jest uwaga

Z reguły jest to szczególny stan świadomości. Dzięki uwadze różne procesy poznawcze są ukierunkowane i skupione, aby pełniej i lepiej odzwierciedlać rzeczywistość. Ponadto koncepcja ta jest ściśle związana z wieloma procesami zmysłowymi i umysłowymi. A przede wszystkim ten związek jest odczuwalny w odczuciach i licznych percepcjach.

Charakterystyczna uwaga i jej procesy

Charakterystyczna uwaga

  1. Trwałość prezentowana jest w formie czasu przyciągania uwagi do tych samych obiektów lub do tych samych zadań.
  2. Proces koncentracji i formy uwagi to wzrost intensywności sygnałów, gdy pole percepcji jest ograniczone. Oferują one długie zwlekanie uwagi na jakiś obiekt, a także odwracają uwagę od innych wpływów, które w danej chwili nie mają znaczenia dla danej osoby.
  3. Koncentracja jest postrzegana jako rezultat koncentracji na danym obiekcie w celu uzyskania najbardziej kompletnych informacji i niezbędnych danych na jego temat.
  4. Funkcja dystrybucji i procesy uwagi uważane są za subiektywnie doświadczane przez zdolność do trzymania określonej liczby różnych obiektów w tym samym czasie.
  5. Tryb przełączalności jest stopniem szybkości przejścia od określonego rodzaju aktywności do zupełnie innego (w przypadku roztargnionego jest słaba możliwość przełączania).
  6. Obiektywność jest związana przede wszystkim z możliwością wyróżnienia dowolnych sygnałów zgodnie z zadaniem, istotnością, trafnością i tak dalej.

Główne typy uwagi

Procesy uwagi

Uwaga przejawia się poprzez procesy zmysłowe i intelektualne, a także dzięki praktycznym działaniom wykorzystującym cele i cele różnych
działania. Z tego powodu istnieją takie podstawowe rodzaje uwagi: motoryczna, zmysłowa, umyślna, intelektualna i niezamierzona.

Wielkość objętości jest określona przez liczbę obiektów, w których można skierować i skoncentrować uwagę podmiotu w określonych sekundach. Jest obliczany za pomocą specjalnych urządzeń — tachistoskopy. W jednej chwili człowiek może skierować swoją uwagę na kilka obiektów obecnych na raz, z reguły ich liczba wynosi od czterech do sześciu.

Uwaga na silnik

Na co zwraca uwagę wielu, a jeśli mówimy o jej formie motorycznej, to charakteryzuje się pewnymi dodatkami. Z reguły uwaga kierowców jest zwykle skierowana na ruch i czynności wykonywane przez daną osobę. Pozwala ci to bardziej stanowczo i wyraźnie zrozumieć różne techniki i metody, które
wprowadzony w życie. Zmotoryzowana forma uwagi kontroluje ruchy i działania, a także kontroluje je. Z reguły są one ukierunkowane na konkretny temat, szczególnie gdy muszą być bardzo jasne i precyzyjne.

Dotknij uwagi

Formy uwagi

W przypadku obiektów działających na wrażliwe narządy może pojawić się zmysłowa uwaga. Takie formy uwagi zapewniają dość wyraźne odzwierciedlenie wszystkich obiektów i ich cech. Przejawia się to w obecnych odczuciach człowieka. Ze względu na zmysłową uwagę, obrazy, które mogą powstać w świadomości, są wyraźnymi i odrębnymi obiektami. Ta różnorodność może być wizualna, słuchowa, węchowa i tak dalej. Z reguły
ludzie szczególnie przejawiają rodzaje wizualne i słuchowe tego, z których pierwsze najlepiej jest studiować w psychologii, ponieważ są one dość łatwe do zrozumienia i naprawy.

Uwagi intelektualne

Cechy uwagi intelektualnej mają na celu poważniejsze funkcjonowanie i efektywną pracę takich niezbędnych procesów poznawczych jak myślenie, pamięć i wyobraźnia. Z tego powodu osoba może znacznie lepiej zapamiętać i odtworzyć otrzymane informacje, a także tworzyć wyraźniejsze obrazy w procesie wyobraźni i myśleć produktywnie. Z uwagi na to, że ten typ charakteryzuje się obecnością natury wewnętrznej i jest prawie niedostępny dla badań, jest on najmniej zbadany, dlatego trudno jest jednoznacznie określić, na czym polega uwaga.

Arbitralna uwaga

Swobodna lub umyślna uwaga pojawia się, gdy dana osoba ma cel lub zadanie, aby zwracać uwagę na obiekt i na działania mentalne. Z reguły tego rodzaju uwagi są skierowane na dostosowanie procesów czuciowych i motorycznych, a także wewnętrznych działań poznawczych. Intencjonalna różnorodność może stać się arbitralna w przypadkach, w których dana osoba musi podejmować wysiłki wolicjonalne, aby jego uwaga była skierowana i skupiona na konkretnym zagadnieniu, które powinno być znane.

Cechy uwagi Arbitralny jest również nazywany aktywnym lub wolicjonalnym. Cechą charakterystyczną uwagi tej odmiany jest to, że bezpośrednia inicjatywa jej wystąpienia należy do osoby, a metoda jej pojawiania się jest już realizowana poprzez wysiłek i wolę podmiotu.

Kiedy koncentracja uwagi jest ściśle związana ze świadomym celem, to tutaj mówimy o tak zwanej arbitralnej formie, która naturalnie towarzyszy ludzkiej działalności. Pojawia się w tych sytuacjach, gdy podmiot jest pochłonięty jakąkolwiek działalnością. Ponadto uwaga ta jest ściśle związana z systemem stowarzyszeń. Może to być bardzo istotne, gdy przedmiot uwagi wciąż determinuje cel, ale jednocześnie niszczy wolicjonalny wysiłek. Ten typ zaczyna się manifestować w przypadkach, gdy aktywność staje się bardziej ekscytująca i odbywa się bez specjalnego wysiłku.

W odniesieniu do uwarunkowań formowania arbitralnego typu uwagi można tutaj rozróżnić wyraźne wyznaczanie celów, systematyczną organizację pracy, wykorzystanie właściwości aktywności umysłowej, zdolność koncentracji przez długi czas. Są to główne cechy tego rodzaju uwagi.

Mimowolna uwaga

W tej samej sytuacji, gdy koncentracja i koncentracja są z natury niezamierzone, istotne znaczenie ma mimowolna uwaga. Jedną z głównych form tego typu jest instalacja, to znaczy stan pełnej gotowości lub predyspozycji osoby do jakiegokolwiek działania. Przedmiot uwagi

Niezamierzony (mimowolny) rodzaj uwagi pojawia się niezależnie, bez określonego celu podmiotu. Wynika to z podstawowych właściwości różnych przedmiotów i licznych zjawisk. Charakterystyka uwagi tego gatunku sprowadza się do faktu, że główną jego manifestacją i czynnikami prowokującymi jest nowość podmiotu.

Ponadto wiele jasnych bodźców może również przyciągać mimowolną uwagę (nagłe światło, głośne dźwięki, silne zapachy i inne). W niektórych przypadkach gatunek ten może również powodować mało widoczne bodźce (gdy w pełni odpowiadają one zainteresowaniom, potrzebom i postawom danej osoby).

Z uwagi na mimowolne, duże znaczenie ma projekt tekstu (zwłaszcza w książkach dla dzieci). Ta forma zależy przede wszystkim od różnych zewnętrznych właściwości bodźców i ma charakter przymusowy i nie trwa długo. Wewnętrzne przyczyny niezamierzonej uwagi są przedstawiane w oczekiwaniu na określone wrażenia. Dlatego zanim zaczniesz czytać, ważne jest, aby uzyskać przybliżoną wizję tej książki.

Wartość uwagi

Cechy uwagi

Ogólnie rzecz biorąc, cechy uwagi są takie, że jest to główny warunek pomyślnego wyniku jakiejkolwiek działalności intelektualnej. Jego funkcją jest ulepszanie innych rodzajów prac, do których jest on ustalony, ale jednocześnie nie ma własnego specjalnego aktywnego produktu. Ponadto, w niektórych źródłach dotyczących psychologii można przeczytać, że uwaga jest taką organizacją aktywności umysłowej, za pomocą której percepcje, odczucia, myśli są realizowane wyraźniej niż inne, a te z kolei zanikają na tle lub wcale nie są postrzegane.

W ten sposób uwaga jest świadomie regulowana, koncentrując się na obiekcie. Nie zależy od aktualnych właściwości tego przedmiotu (atrakcyjność, cechy zewnętrzne i wewnętrzne, zainteresowanie obserwatora). Jest to ustalone dzięki osobie, w zależności od jego aktywności.

Jeśli dana osoba wie w przybliżeniu, na czym polega uwaga, to rozumie, że dobry wynik i sukces różnych prac zależą właśnie od tego, jak prawidłowo ustalony jest cel i od tego, jak zaplanowane są etapy jego realizacji. Nie bez znaczenia jest również moment związany ze stopniem klarowności kierunku jego wysiłków w procesie działania.