Mentalne właściwości osobowości to … Klasyfikacja zjawisk psychicznych

Cechy psychiczne i cechy osobowości są częścią trwałej natury, wpływają na aktywność jednostki i nadają jej charakter psychologii i społeczeństwa. Innymi słowy, są to cechy osoby, która definiuje go w określonym środowisku społecznym. Analizując te pojęcia, można ocenić osobę, zrozumieć go i określić, która aktywność najlepiej pasuje do danego przedmiotu, jak najlepiej wykorzystać jego umiejętności dla dobra wszystkich. Podstawowymi właściwościami mentalnymi osobowości są temperament, charakter, zdolności i orientacja.

Orientacja

Według psychologów orientacja jest jedną z najważniejszych właściwości psychologicznych cech osobowości człowieka. Jest to zbiór potrzeb, celów i motywów danej osoby. To właśnie te cechy odnoszą się do psychicznych właściwości jednostki i mają fundamentalne znaczenie dla określenia natury jednostki.

cechy osobowości psychicznej są Ich powstawanie występuje w połączeniu z wewnętrznymi motywami, aspiracjami osoby, celami, które on określa, oraz powodami, dla których dana osoba wybiera te działania. Oprócz tego, że właściwości mentalne wpływają na aktywność jednostki, wpływają także na relacje między ludźmi. Orientacja jest w stanie wyrazić wszystkie zdolności danej osoby i skierować ją we właściwym kierunku dla psychiki. Ma wewnętrzną strukturę składającą się z celów, motywów i potrzeb.

Potrzeby

Potrzeby reprezentują potrzeby ludzi materialnego i duchowego planu i odnoszą się do psychicznych właściwości jednostki. To dla nich satysfakcja, że ​​zależy od jakości ludzkiej działalności i jej aktywnego zaangażowania. A jeśli potrzeby zwierząt są bardziej skoncentrowane na poziomie materialnym i biologicznym, wówczas duchowy i psychologiczny plan jest ważniejszy dla ludzi. stan umysłu jest Są rozmnażane w zależności od wzrostu osoby w społeczeństwie i znajdują odzwierciedlenie w jego relacjach z innymi ludźmi i społeczeństwem jako całością. Na każdym etapie aktywności życiowej jednostki czynniki zewnętrzne wpływają również na wygląd i kształtowanie jego potrzeb. Potrzeby mają wiele specyficznych cech, są konkretne, znaczące, bezpośrednio związane z tym, czego dana osoba potrzebuje do rozwoju. Kiedy dana osoba zdaje sobie sprawę z potrzeby, pojawia się pewien stan emocjonalny. Ponadto każda potrzeba wymaga elementu wolicjonalnego, skoncentrowanego na znalezieniu pożądanego.

Cel

Psychiczne właściwości osobowości są duchowymi i materialnymi potrzebami, które wpływają na pojawienie się celów. Jeśli weźmiemy pod uwagę psychologię osobistą, cel pozwala nam studiować premedytację ludzkich działań, reprezentujących cechy charakterystyczne. To właśnie formowanie celów jest głównym mechanizmem popychającym człowieka do działania. cechy umysłowe i cechy osobowości Dotyczy to również motywu, który zachęca osobę od środka do popełnienia określonego czynu, aby osiągnąć cel. Odnosi się do obiektywnych warunków życia człowieka. Motywy są stabilne i sytuacyjne, w zależności od warunków społecznych jednostki. Obecność motywów odzwierciedla również zarówno aktywność, jak i jej skuteczność. Ważne jest, aby motywy wpływały na pamięć danej osoby.

Rodzaje zjawisk psychicznych

Udowodniono, że wszystkie badane zjawiska psychologiczne są ze sobą ściśle powiązane. Tradycyjnie są one podzielone na procesy, właściwości i stany mentalne. Jest to kombinacja podstawowych i tymczasowych modyfikacji typologicznych. Każdy proces może mieć osobny przedmiot refleksji i cechy regulacyjne, na podstawie których tworzone są obrazy.

Struktura

Struktura psychicznych właściwości osobowości jest związkiem wszystkich regulacyjnych składników czynności jednostki, które są częścią tworzenia kompozycji osobowości. Ponieważ osobowość jest integralnym mechanizmem, konieczne jest rozważenie możliwości psychoregulacji w złożony sposób. indywidualne właściwości psychiczne To naturalne zdolności człowieka determinują jego temperament. System właściwości mentalnych może objawiać się na różne sposoby w zależności od czynników zewnętrznych. Główny podział dotyczy wiedzy, pracy i związków w społeczeństwie.

Temperament

Temperament należy również do psychicznych właściwości osobowości. Jest to indywidualna ludzka własność, bardziej zależna od wrodzonych niż nabytych cech. cechy osobowości umysłowej, temperament Określany jest przez analizę tempa procesów psychologicznych, ich prędkości i intensywności. Przeważnie zwracają uwagę na takie sfery jej manifestacji, jak ogólna aktywność, sfera motoryczna i poziom manifestacji emocji. Istnieją cztery rodzaje temperamentu, szczegółowo opisujące możliwości jednostki.

Flegmatyczny

Tacy ludzie są niespieszni, trudno się oburzają, rzadko okazują emocje, a jednocześnie są niezwykle celowi. Są to bardzo zrównoważone i spokojne osobowości, które przejawiają wytrwałość w miejscu pracy. Mimo powolnego tempa, ten człowiek osiąga wielki sukces w pracy dzięki swojej pracowitości. charakterystyka psychicznych cech osobowości Jeśli flegmatyczna osoba znajdzie się w sytuacji krytycznej, nie traci kontroli, nie wykonuje impulsywnych działań, zawsze zachowuje spokój i prowadzi do logicznej konkluzji każdy rozpoczęty biznes. Bardzo trudno jest takim osobom przełączać się między różnymi rodzajami działalności.

Choleric

Tacy ludzie są bardzo szybcy, inteligentni, emocjonalni, ale nie zrównoważeni. Ich stan emocjonalny jest niestabilny, więc choleryk może bardzo aktywnie zacząć działać, ale równie szybko się do niego ochłodzić. Są bardzo szybko wyczerpane, ponieważ nie są w stanie rozdzielić swoich sił wewnętrznych. struktura psychicznych cech osobowości Tacy ludzie wykonują wiele ostrych ruchów, pokazują emocje nawet tam, gdzie nie warto tego robić. Będąc w niekorzystnych warunkach społecznych, tacy ludzie potrafią okazywać irytację, a nawet agresję. Aby osoba o takim temperamencie mogła osiągnąć wyżyny w procesach pracy, potrzebuje dobrej motywacji.

Sanguine

Są to bardzo mobilni ludzie, których nastroje często się zmieniają, są podatni na wpływy, szybko reagują na wydarzenia, które się wokół nich pojawiają, łatwo dostrzegają krytykę i osobiste porażki. Najczęściej mają wyraźne mimikę, są produktywne w swojej pracy zawodowej, jeśli zawód jest dla nich interesujący. Jest to bardzo towarzyska osoba, która szybko dostosowuje się do zmian w życiu. Jest bardzo zmienny, zarówno w uczuciach, jak iw odruchach warunkowych. Są to stabilni emocjonalnie ludzie, którzy mogą szybko i łatwo przełączać się między różnymi rodzajami działań.

Melancholijny

Tacy ludzie rzadko reagują na czynniki zewnętrzne, są bardzo skupieni na sobie i wrażliwi, często przez długi czas doświadczają różnych wydarzeń życiowych. Wszelkie, nawet najbardziej nieistotne wpływy zewnętrzne mogą spowolnić ich aktywność, nie są w stanie kontrolować ani powstrzymywać emocji, często patrzą na świat negatywnie. Taka osoba ma bardzo nierozwinięty stan psychiczny, jest to prawdopodobnie najsłabszy rodzaj temperamentu. Taka osoba uniknie wszelkich zmian, nowych znajomych i, co do zasady, wyjdzie ze swojej osobistej strefy komfortu. Jeśli znajdzie się w niekorzystnym środowisku społecznym, staje się nieśmiały, tchórzliwy i niezdecydowany. Ale jednocześnie szybko się uczy i wyróżnia się większą uwagą.

Charakterystyczne

Charakterystyka psychicznych właściwości osobowości na tym etapie rozwoju nauki o psychologii jest bardzo wielostronna. Istnieje wiele czynników i elementów psychologicznego systemu rozwoju człowieka, które mogą nie tylko określić jego rodzaj działania, ale także wyjaśnić jego działanie i zachowanie. Różni uczeni podają różne cechy dotyczące cech osobowych. Najważniejszą rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę, jest to, że każda osoba łączy w sobie kompleks właściwości psychicznych bezpośrednio ze sobą powiązanych. Wszystko zależy nie tylko od wrodzonych cech danej osoby, ale także od środowiska, społeczeństwa, wychowania i wielu innych czynników zewnętrznych. Ważny jest również samorozwój jednostki, jej cele i zainteresowania.

Wniosek

Indywidualne właściwości psychiczne osoby są zawsze zależne od zewnętrznych wpływów. Aktywność osoby może zostać zmniejszona z powodu niezadowolenia z jego wewnętrznych potrzeb duchowych i materialnych. Tylko dobre warunki społeczne lub przyzwoita motywacja mogą sprowokować jednostkę do aktywnej, jakościowej aktywności, budowania celów i sposobów ich osiągnięcia. Wiele zależy również od osobistych cech danej osoby, jej środowiska, pozycji finansowej i rozwoju duchowego.