Potencjał jest w psychologii, co to jest? Definicja

Każdy z nas słyszał takie słowo jak "potencjał". Jest to pojęcie w psychologii, które nie daje jednej lub dwóch definicji. Ponadto wiele prac naukowych i studiów poświęconych jest temu tematowi. To naprawdę stanowi pewne zainteresowanie, więc warto zagłębić się w jego badania.

potencjał tkwi w psychologii

Badanie Erich Fromm

Uważa się, że potencjał w psychologii to zdolność osoby do rozmnażania swoich wewnętrznych zdolności, rozwijania, produktywności, efektywnego współdziałania z innymi ludźmi i otaczającym światem. Znany niemiecki socjolog Erich Fromm poświęcił swoje życie tej jakości, a także studiom nad procesem rozwoju osobistego.

Naukowiec uważał, że każda osoba jest wyjątkowa na swój sposób. Zapewnił: to jest realizacja naszego wewnętrznego potencjału i rozwoju osobowości, który jest głównym celem każdego z nas. Jeśli dana osoba chce pokazać swoje "ja", nie zwracając uwagi na przeszkody, zewnętrzne bodźce i pokusy, uzyska realną wolność i pozbędzie się aspołecznych aspiracji. Co to znaczy? Wolność pozytywna to najpełniejsze urzeczywistnienie przez jednostkę jego umiejętności i równoległe utrzymanie aktywnego stylu życia.

psychologia rozwoju osobowości

O działaniach

Potencjał — w psychologii jest to temat, który zawiera wiele ważnych niuansów. Ważne jest, aby pamiętać, że siła wewnętrzna osadzona w każdej osobie koncentruje się na określonych rodzajach działań. W trakcie życia jednostka wyznacza priorytety, wyznacza sobie cele, a następnie osiąga je.

Wielu uważa, że ​​w pewnych okolicznościach potencjał może się rozwinąć całkowicie. Zwykle obserwuje się to, gdy osoba pokonuje trudności życiowe, próby i przeszkody. Tłumiąc własne lęki w sobie, jednostka zdaje sobie sprawę z takich zdolności, których nie mógł nawet podejrzewać.

Potencjał jest taki sam w psychologii, jak w filozofii. Ale socjologia uważa tę koncepcję nie tylko za wewnętrzną siłę i energię jednostki. Potencjał jest uważany za zbiór materialnych i duchowych zdolności, które mogą przyczynić się do osiągnięcia pewnych celów.

psychologia rozwoju potencjału twórczego osoby

Osobisty potencjał

Chciałbym powiedzieć o tej jakości bardziej szczegółowo. Mówiąc językiem naukowym, jest to nazwa integralnej cechy charakteru poziomu dojrzałości osobistej i przejawu zjawiska samostanowienia. To ostatnie oznacza zdolność osoby do dokonywania własnych wyborów.

Austriacki psycholog Victor Frankl uważał, że swobodny stosunek człowieka do jego fizyczności i potrzeb jest determinowany przez potężny osobisty potencjał (LP). Oznacza to, że motywy i okoliczności nad nim mogą dominować tylko tyle, ile chce. Ponadto jakość ta odzwierciedla udane przezwyciężenie przez osobę o określonych okolicznościach.

Charakterystyka LP

Powszechnie przyjmuje się również, że potencjał osobowy obejmuje zarówno zdolności jednostki, jak i system stale pomnażających się zasobów (wolicjonalny, psychologiczny, intelektualny itp.). To bardzo ważna cecha. Pomaga człowiekowi we wszystkich jego okresach adaptacyjnych w różnych sferach, wpływa na kształtowanie umiejętności zawodowych, samorealizację, karierę, rozwój umiejętności.

Koncepcja LP z powodzeniem odkrywa ideę transformacji jednostki w zmieniającym się świecie. Osoba z potężnym LP może nie tylko przystosować się do określonych warunków. Potrafi je zmienić, aby mogły zagrać w jego ręce i przyczynić się do osiągnięcia celów. Zdolność jednostki do realizacji swojego planu, mimo wszystko, jest najcenniejszą cechą, która pomaga nie tylko w działalności zawodowej, ale także w życiu codziennym.

psychologia osobista

Aspekt twórczy

Powyżej mówiono o rzeczach takich jak potencjał osobisty. Oprócz tego psychologia podkreśla inny rodzaj tej jakości — kreatywny (TP).

W każdym z nas jest początek, dając początek fantazji, wyobraźni w świadomości. Prowadzi człowieka do kultywowania, do posuwania się naprzód. Psychologia rozwoju potencjału twórczego jednostki dowodzi, że wdrożenie TP prowadzi do nadaktywności mózgu, z przewagą nieświadomości nad świadomością. Często połączenie inteligencji i twórczości generuje geniusz u człowieka.

Osoba z silną pomocą techniczną z reguły ma wyraźną inicjatywę, pewność siebie, zdolność do doprowadzenia projektu do końca, chęć ciągłego doskonalenia i uczenia się czegoś nowego. Tacy ludzie nieustannie się motywują, stwarzają warunki do osiągnięcia swoich celów, kontrolują jakość wykonywanej pracy (co składa się na perfekcjonizm) i szczegółowo analizują problemy, zanim zostaną rozwiązane, jeśli takie istnieją. Wszystkie te cechy charakteryzują osobę z TA tylko z najlepszej strony. Nic dziwnego, że to ci ludzie najlepiej radzą sobie w swojej pracy.

potencjały osobowości w psychologii

Kreatywność

Inny aspekt zasługuje na uwagę. Kreatywna psychologia potencjalna podkreśla w osobnym temacie. Jakość ta określa zdolność jednostki do prowadzenia twórczej aktywności, wyrażania siebie i wykraczania poza ramy standardowej wiedzy. "Kreatywność" w tym przypadku obejmuje aspekt behawioralny, emocjonalny i poznawczy.

Jeśli mówimy o potencjale jednostki w psychologii, warto zauważyć, że KP jest najbardziej wartościową i praktyczną cechą. Osoba posiadająca potencjał twórczy jest w stanie realizować się niezwykle nie tylko w każdej aktywności, ale także w uczuciach, odczuciach, zachowaniach. Tacy ludzie są w stanie zmienić i zwalczać stereotypy. Podaje się je poprzez niestandardowe myślenie, umiejętność formułowania oryginalnych pomysłów, a także ignorowanie zwyczajowych ram i granic. Mają zróżnicowane zainteresowania, zawsze chętnie uczą się nowych umiejętności i wiedzy. Tacy ludzie wywołują resztę chęci, by spotkać się z nimi i rozmawiać z większą uwagą.

Potencjał jest definicją w psychologii

Kula robocza

Trzeba powiedzieć kilka słów o potencjale pracy. To w psychologii definicja jest wyświetlana w osobnej kategorii. Jest to zestaw cech, które charakteryzują zdolności pracy danej osoby.

Potencjał pracy (TP) wyraża się w zdolności jednostki do utrzymywania normalnych stosunków w zespole i uczestniczenia w jego działaniach. Osoba z pomocą techniczną jest w stanie generować i analizować najnowocześniejsze pomysły, a także posiada niezbędne umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną do wykonywania obowiązków służbowych. Wyróżnia go dobre zdrowie, obecność zasad moralnych, aktywność, wykształcenie, kompetencje, umiejętność praktycznego organizowania czasu, dokładność, dyscyplinę. Ludzie, którzy potrafią wykorzystać swój potencjał pracy, są cennymi pracownikami.

kreatywna potencjalna psychologia

Samokształcenie

Rozwój potencjału poszczególnych studiów psychologicznych w najdokładniejszy sposób. Ludzie zainteresowani tym samym tematem to ci, którzy chcą zająć się formowaniem swojej wewnętrznej siły i realizacją ukrytych szans.

Aby zwiększyć swój potencjał, musisz stworzyć silną zachętę dla siebie. Stanie się siłą operacyjną, która pomoże obudzić ukryte możliwości. Człowiek jest zdolny do wielu działań, jeśli ma obsesję na punkcie tego, czego bardzo pragnie.

Można zainspirować się sukcesem osoby, która osiągnęła imponujące osiągnięcia w dziedzinie zainteresowań. Ponadto, warto zapoznać się z ich strategią, radą i spróbować zrozumieć sposób myślenia, a następnie zastosować tę wiedzę we własnej praktyce.

Zaleca się podzielenie celu na kilka etapów. Im więcej, tym lepiej. Połączy bieżący stan z pożądanym. To mniej więcej tak samo, jak zdobycie szczytu. Pokonując określoną odległość każdego dnia, w końcu uda się dotrzeć na sam szczyt. Technika jest skuteczna, ale najważniejszą rzeczą jest pragnienie. Człowiek spragniony czegoś jest zdolny do takich działań, których realizacji sam nie oczekiwał.