Społeczny stereotyp to … Pojęcie i rola stereotypów społecznych

Stereotyp społeczny to sposób postrzegania zjawisk i zachowań, które często się powtarzają. Powstaje w procesie rozwoju osobistego. Stereotypy determinowane są stopniem uspołecznienia jednostki, wpływem kolektywu, tradycji, a także własnym doświadczeniem.

stereotyp społeczny to

Pojęcie

Osoba spoza społeczeństwa nie może istnieć. Będąc częścią społeczeństwa musi zaakceptować zasady społeczeństwa i podążać za nimi. W szczególności ludzie codziennie stykają się ze stereotypami — uproszczonymi pomysłami na temat zjawiska lub przedmiotu.

Termin "stereotyp społeczny" został wprowadzony przez W. Lippmanna. Od tego czasu sformułowano wiele definicji, w zależności od specjalizacji i działań autora. Tashfel udało się podsumować badania różnych autorów w tej dziedzinie. Sformułował następujące wnioski:

 • stereotypowe myślenie jest charakterystyczne dla danej osoby, chętnie daje pewne stronnicze cechy określonym grupom ludzi;
 • kategoryzacja pozwala na utrzymanie stabilnej sytuacji społeczno-politycznej przez długi czas;
 • stereotypy mogą się zmieniać wraz z sytuacją polityczną i gospodarczą, ale dzieje się to bardzo rzadko, zwykle raczej boleśnie i powoli;
 • stereotypy pojawiają się najwyraźniej w momentach wrogości między niektórymi grupami;
 • stereotypy są asymilowane i akceptowane przez ludzi we wczesnym dzieciństwie, gdy zaczyna się proces kształtowania osobowości.

Kluczowe cechy stereotypów społecznych

Stereotyp społeczny jest integralną częścią wszystkich sfer życia współczesnego człowieka. Ta kategoria ma następujące kluczowe cechy:

 • Z góry określa sposób postrzegania tych lub innych sytuacji życiowych. Można więc powiedzieć, że człowiek postrzega świat wokół siebie nie bezpośrednio, ale za pomocą stereotypów, które rozwinęły się w społeczeństwie lub ukształtowały się w świadomości.
 • Formalizuje i depersonalizuje komunikację, która służy jako pewien sposób "oszczędzania" zasobów mentalnych. Dzięki stereotypom mózg działa automatycznie, porównując istniejącą sytuację z wcześniej utworzonym modelem.
 • Zawiera opis i opis sytuacji. Pomaga to skrócić czas potrzebny na wygenerowanie reakcji i ocenić konkretne zdarzenie lub incydent.
 • Charakteryzuje się wytrzymałością i ciągłością. Z reguły stereotypy przechodzą z pokolenia na pokolenie, pomimo ich obiektywizmu lub subiektywności. Jednocześnie zwolennicy nie zawsze zastanawiają się nad lojalnością i zasadnością wyroków na nich nałożonych.

sytuacje życiowe

Funkcje stereotypowe

Stereotyp społeczny jest integralną częścią ludzkiego życia. Pomimo tego, że zdanie to, z reguły, powoduje negatywne skojarzenia, to zjawisko jest ważne dla społeczeństwa. Pozytywne stereotypy spełniają tak ważne funkcje:

 • Uproszczenie i usystematyzowanie złożonych przepływów informacji. Każdego dnia człowiek napotyka ogromne przepływy informacyjne, z którymi nie może sobie poradzić fizycznie. Formowana społeczna percepcja eliminuje potrzebę reagowania na pewne często powtarzające się zjawiska. Z jednej strony stereotypy oszczędzają zasoby mentalne, az drugiej odzwierciedlają rzeczywistość społeczną.
 • Zróżnicowanie międzygrupowe poprzez porównanie wartościujące. W ten sposób przedstawiciele jednej grupy społecznej łatwiej nawiązują relacje poprzez samoidentyfikację. Pomaga również w zapewnieniu integralności społeczeństwa i wyraźnie rozdziela role międzygrupowe.
 • Wyjaśnienie istniejących relacji międzygrupowych. Od niepamiętnych czasów stereotypy są potężnym mechanizmem politycznym, który pozwala podporządkować sobie masę. Jego rola może być zarówno pozytywna (tworzenie porządku publicznego), jak i negatywna (ucisk, represja, zniewolenie).

Rola stereotypów

Opierając się na tych funkcjach, możemy sformułować rolę stereotypów społecznych w życiu społecznym. Warto zwrócić uwagę na tak istotne punkty:

 • Różnice między grupami są zmaksymalizowane. W społeczeństwie dzieli się role i hierarchię podporządkowania.
 • Maksymalizuje podobieństwo między członkami grupy. Wzmacnia więzi wewnątrz formacji społecznej.
 • Zminimalizowane podobieństwo międzygrupowe. Stwarza to pewne bariery dla przejścia między grupami społecznymi. Zatem wielkość grup i relacje między nimi pozostają stabilne.
 • Minimalizowanie różnic w grupie. Wewnątrz formacji społecznej wszelkie wierzenia, które nie odpowiadają przyjętej koncepcji, są stłumione.

społeczne wzorce zachowań

Poziomy stereotypów

Nie można wyobrazić sobie istnienia człowieka poza społeczeństwem. W procesie rozwoju społeczeństwa tworzą się stereotypy. Ten proces odbywa się na czterech poziomach:

 • indywidualny — oparty na psychologicznej charakterystyce każdej osoby, jak również na osobistym doświadczeniu, formuje pewne idee o grupach i zjawiskach;
 • interakcje międzyludzkie — w procesie kontaktów między ludźmi przekonania tworzone są poprzez przekazywanie sobie nawzajem doświadczeń;
 • zbiorowy — tworzenie stereotypów w procesie współpracy kilku grup;
 • wysoka — ideologia, ukształtowana pod wpływem wydarzeń historycznych lub autorytetu osób politycznych.

Mechanizmy kształtowania opinii publicznej

Biorąc pod uwagę ograniczone osobiste doświadczenia przeważającej większości ludzi, stereotyp społeczny jest skutecznym mechanizmem manipulowania myśleniem społecznym, który jest często wykorzystywany przez media, organizacje rządowe i tak dalej. Oto główne sposoby kształtowania opinii publicznej:

 • "Skróty". Tworzony jest określony wizerunek idealnej osoby, zgodnie z którą widzowie są spersonalizowani. Z reguły mechanizm ten służy eliminacji konkurencji lub podporządkowywaniu szerokich rzesz ludzi.
 • "Przyjemna niepewność." Istotą tego mechanizmu jest to, że idea przedstawiona społeczeństwu nie ma jasnego i jasno określonego sensu. Niemniej jednak wywołuje pozytywne skojarzenia u przytłaczającej większości ludzi.
 • "Opinia większości". Aby przekonać publiczność do lojalności sądu, stosuje się sztuczkę, zgodnie z którą ogromna większość ludzi ma taką opinię.

Stereotypy zachowań masowych

Tworzenie stereotypów dotyczy nie tylko dużych grup społecznych lub powszechnych zjawisk, ale także konkretnych przypadków. Z reguły takie zjawiska wpływają na umysły ludzi:

 • Pogłoski — informacje, które szybko rozprzestrzeniają się poprzez nieformalne kanały. Zasadą jest, że przesłanie opiera się na prawdziwym fakcie, ale jego opis jest pokolorowany odcieniami spekulacji i nie zawsze odpowiada rzeczywistości. Interesujące jest to, że przekazując i postrzegając plotki, ludzie z reguły nie myślą o swojej prawdzie lub oszustwie. Pogłoski mogą się zmieniać i zarastać nowymi szczegółami.
 • Moda to stały, ale krótkotrwały pomysł zachowania, wyglądu, rodzaju aktywności i tak dalej. Z reguły zrozumienie mody nie jest takie samo dla różnych grup społecznych. Co ciekawe, zjawisko to charakteryzuje się cyklicznością. Ten sam pomysł jest najpierw chwalony, a następnie odrzucany, a później znów staje się istotny.
 • Masowe uzależnienia są zjawiskami, które w procesie interakcji międzyludzkich są szybko formowane i rozprowadzane. Ich istotą jest pragnienie zaspokojenia różnych pragnień i preferencji. Mogą to być zarówno frywolne hobby, jak i poważne poglądy polityczne.

wpływ stereotypów

Jakie są stereotypy związane z płcią?

Stereotypy związane z płcią to publiczne zrozumienie specyficznego zachowania mężczyzn i kobiet. Zjawisko to jest ściśle związane z podziałem ról płci i ich utrzymaniem. Nasilenie stereotypów różni się znacznie w poszczególnych krajach, społeczeństwach i grupach społecznych, ze względu na kulturę, religię i standard życia. Z zasady stereotypy dotyczące płci wspierają nierówność płci w społeczeństwie.

Badanie cech psychologicznych przedstawicieli różnych płci interesowało naukowców od niepamiętnych czasów. Głównym celem jest znalezienie potwierdzenia lub obalenie istnienia ról płci. Jednak żadnemu naukowcowi nie udało się jeszcze osiągnąć tego celu. W wyniku większości badań psychologia i zachowanie mężczyzn i kobiet mają bardziej podobne cechy niż różnice. Niemniej jednak manifestacje emocjonalne i behawioralne w różnych sytuacjach uniemożliwiają postawienie znaku równości między płciami.

Bez myślenia o tym, jakie są stereotypy płciowe, w niektórych społeczeństwach są one zniekształcone, aby zmniejszyć znaczenie i prawa płci przeciwnej. Istnieją takie zaburzenia poznawcze:

 • Wiara w sprawiedliwość świata. Istnieje opinia, że ​​wszystko, co się dzieje, jest sprawiedliwe, a ludzie zasługują na wszelkie niepożądane zdarzenia. W tym kontekście nierówność płci jest uzasadniona cechami biologicznymi, a niesprawiedliwość jest uważana za naturalną.
 • Iluzja korelacji — przekonanie o związku między zjawiskami, nawet jeśli nie ma na to potwierdzenia. Odnosi się to do przekonania, że ​​płeć determinuje zachowanie i cechy charakteru. A fakty, które obalają to twierdzenie, są ignorowane lub postrzegane negatywnie.
 • Kaskada dostępnych informacji oznacza zbiorową wiarę w to, co powtarzają się w publicznych przemówieniach. Z reguły społeczne stereotypy behawioralne są pokazywane w mediach. Jednocześnie cechy wspólne dla różnych płci są zwykle ignorowane.
 • Samospełniające się proroctwo — fałszywe zrozumienie sytuacji, prowokowanie nowego zachowania i okoliczności potwierdzających pierwotną błędną teorię. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w rodzinach, gdy rodzice, w oparciu o płeć swoich dzieci, zniekształcają swoje pasje, skłonności i możliwe osiągnięcia. W ten sposób, niezależnie od własnych pragnień, dzieci podążają ścieżką wyznaczoną przez rodziców, jakby potwierdzając swoją słuszność.

człowiek poza społeczeństwem

Jakie są stereotypy narodowe

Etnostereotypy to idee dotyczące zachowania, mentalności lub przekonań przedstawicieli określonego narodu. Stereotypy narodowe z reguły dają uproszczony, jednostronny, a czasem zniekształcony obraz. Co można powiedzieć o autostereotypach, które z reguły mają na celu chwalenie, zjednoczenie i zachowanie narodu.

Tworzenie stereotypów etnicznych odbywa się pod wpływem następujących głównych czynników:

 • cechy behawioralne zawarte w kulturze i świadomości ze względu na rozwój historyczny;
 • warunki społeczno-polityczne i specyfikę interakcji między grupami i klasami;
 • długie kontakty z przedstawicielami innych grup etnicznych.

W większości przypadków stereotypy narodowe są nieszkodliwe. Są one aktywnie wykorzystywane w obszarach reklamowych, kulturalnych i humorystycznych. Niemniej jednak często stają się przyczyną wrogości międzyetnicznej i nienawiści.

interakcja międzyludzka

Efekty stereotypowe

Błędem jest postrzeganie pojęcia stereotypów społecznych wyłącznie w wyniku doświadczenia życiowego. Czasami powstają pod wpływem efektów, które prowokują zniekształcone i błędne sądy.

 • Wpływ prymatu. Z reguły informacje, które najpierw trafiły do ​​mózgu, są uważane za najbardziej poprawne i niekwestionowane. Możemy na przykład porozmawiać o pierwszym wrażeniu, które z reguły powstaje w ciągu 10 minut od momentu znajomości.
 • Efekt halo. Z reguły informacje naładowane emocjonalnie są postrzegane w zniekształconej formie. Jeśli temat dotyczy rozmówcy, może sprawić, że zrobi on fałszywe negatywne lub błędne pozytywne wrażenie na kimś.
 • Wpływ kontekstu społecznego. Na tle pozytywnych wydarzeń lub pozytywnej grupy ludzi wrażenie każdej osoby będzie znacznie lepsze niż w negatywnym otoczeniu. Kultura jednostki i społeczeństwa jest taka, że ​​okoliczności i środowisko odcisnęły piętno na reputacji.
 • Efekt bumerangu Otoczenie postrzega osobę zgodnie z jego działaniami w stosunku do innych ludzi.
 • Powtórz efekt. Często powtarzające się zachowanie zaczyna być postrzegane jako poprawne. Wszelkie nowe trendy są postrzegane z ostrożnością, a nawet agresją.

Przykłady stereotypów

Mówiąc o stereotypach, warto zauważyć, że określają one ludzkie zachowanie i wiele sytuacji życiowych. Z najczęstszych przekonań należy zwrócić uwagę na następujące przykłady:

 • młodzi ludzie słuchają tylko rocka;
 • kobiety są głupsze niż mężczyźni;
 • wszyscy mężczyźni chcą tylko jednej rzeczy od kobiet;
 • wszyscy Japończycy to ta sama osoba;
 • wszystkie kobiety starają się ożenić;
 • chciwość jest nieodłączna od Żydów;
 • życie jest bezpieczniejsze w małym mieście niż w megawiedzie;
 • wszyscy mężowie są sfałszowani;
 • maszyny najwyższej jakości produkowane są w Niemczech;
 • wszyscy Balts są powolni;
 • wszyscy młodzi ludzie są niepoważni;
 • najlepsi raperzy to Afroamerykanie.

Sposoby rozpoznawania stereotypów

Wpływ stereotypów na zachowanie i styl życia danej osoby jest tak wielki, że nie zawsze jest jasne, gdzie jest prawda i gdzie jest to błąd. Identyfikacja sztucznego lub fałszywego stereotypu może wynikać z takich podstawowych technik:

 • wykrywanie stabilnych, niezmiennych tematów rozmów w twoim otoczeniu;
 • wypełnianie ankiet lub przeprowadzanie wywiadów;
 • metoda niedokończonych zdań (eksperymentator zaczyna frazę opisującą fenomen, a podmiot musi ją kontynuować);
 • identyfikacja skojarzeń (osoba lub grupa osób ma 30 sekund na sformułowanie stosunku do przedmiotu lub zjawiska).

jakie są stereotypy dotyczące płci

Zniszczenie stereotypów

Silne osobowości, które nie chcą być w ramach opinii publicznej, zawsze szukają skutecznego rozwiązania, jak przełamać stereotyp. Na podstawie przykładów życia można wyróżnić kilka typowych stereotypów i sposobów radzenia sobie z nimi:

 • Dzieci są zobowiązane do spełnienia oczekiwań swoich rodziców. Osoba dorosła, która odczuwa presję rodziców, powinna im wyjaśnić, że przybył na ten świat, aby wypełnić swoją wyjątkową misję i nie żyć zgodnie z cudzym scenariuszem. Rolą rodziców jest przyjęcie dziecka takim, jakie jest i wspieranie go.
 • Każda kobieta powinna wyjść za mąż. To przekonanie, które narzuca się dziewczynom od wczesnego dzieciństwa. Niemniej jednak społeczeństwo pomija fakt, że taki podział ról, jak "człowiek jest żywicielem rodziny, a kobieta jest opiekunem ogniska domowego" jest mniej istotny dla teraźniejszości. Dzisiaj płeć piękna jest silniejsza, bardziej niezależna i pewna siebie niż kilka pokoleń temu. Ona zapewnia siebie, ma wiele zainteresowań i hobby. Jeśli kobieta uważa, że ​​konieczne jest realizowanie się nie tylko w swojej karierze, ale także w rodzinie, z pewnością to zrobi.
 • Wygląd jest ważniejszy niż świat wewnętrzny. Rzeczywiście, to właśnie wrażenie wywołuje pierwsze wrażenie. Co więcej, było jasne, że piękna osoba jest dobrą osobą. Niemniej jednak historie są znanymi przykładami, gdy nieatrakcyjne osoby zasłużyły na światowe uznanie, a piękne okazały się na dole drabiny społecznej.
 • Mężczyźni nie płaczą. Ludzkość uważa, że ​​łzy są wyłącznym przywilejem kobiet. Niemniej jednak taki emocjonalny wybuch i duchowe oczyszczenie są konieczne dla każdego, niezależnie od płci. Trzymając w sobie negatyw, człowiek wywołuje chorobę psychiczną i fizyczną.
 • Samotne matki są nieszczęśliwe. Czasami zamężna kobieta jest bardziej nieszczęśliwa niż wolna. Jeśli współmałżonek traktuje żonę niegrzecznie, pije lub skłania do przemocy domowej, taki związek nie powinien być utrzymywany, pomimo opinii publicznej. Ponadto w przypadku dziecka niepełna rodzina jest bardziej pożądana niż ciągłe skandale rodziców.