W jakich obszarach jest uspołecznienie jednostki iw jaki sposób jest ona wyrażana?

Człowiek rodzi się przez osobę, która nie rozumie jeszcze swojej społeczności. Ale jest bezradny, jak nakazała natura. Bez pomocy innej osoby dorosłej dziecko nie może przeżyć. I już na tym etapie zaczyna się wejście nowej osoby, przyszłej osoby do społeczeństwa. Jest to rodzaj wzrostu, ale wzrost nie jest fizyczny, ale społeczny. Problem socjalizacji jest ściśle związany z psychologią.

Innymi słowy, nazwiemy tę integrację w już istniejącym świecie dorosłych. Interesuje nas, w jakich obszarach odbywa się socjalizacja jednostki, jakie są jej warunki, przejawy socjalizacji. Przechodzimy do rozpatrzenia tego problemu.

w jakich obszarach jest uspołecznienie jednostki

Czym jest socjalizacja?

Na wstępie, jako wstęp bezpośrednio do dziedziny działania nauki o psychologii, podajemy tutaj interpretację pojęcia socjalizacji.

Tak więc socjalizacja jest zdobywaniem przez człowieka umiejętności, których potrzebuje do udanego życia w społeczeństwie. Ponieważ ludzkie zachowanie jest regulowane nie tylko przez czyste instynkty, to bez socjalizacji istnienie w dobrze ugruntowanym społeczeństwie nie będzie możliwe. Spróbujemy zastanowić się, w jakich obszarach odbywa się uspołecznienie jednostki, w której jest ona wyrażana.

Inna koncepcja psychologii jest ściśle związana z procesem socjalizacji — biosocjalną naturą człowieka. Ale jest to całkowicie niezależny temat i nie będziemy go rozważać w tym artykule.

Etapy socjalizacji

Ludzka socjalizacja nie następuje w ciągu jednego dnia, a nawet w ciągu jednego roku. Ten proces jest etapowy, wymagający specjalnych warunków i środowiska.

Następnie porozmawiamy o obszarach, w których osobowość jest socjalizowana, jak mówią współcześni psychologowie. Zanim dowiemy się, jak od dzieciństwa przygotowywana jest podstawa socjalizacji, jak człowiek przygotowuje się do interakcji ze społeczeństwem w dorosłym życiu.

Socjalizacja sfer

Psychologia nazywa trzy główne sektory, odpowiadając na nasze pytanie, w jakich obszarach jest uspołecznienie jednostki, w której się manifestuje. To jest komunikacja, aktywność, samoświadomość.

Socjalizacja przejawia się w tworzeniu połączeń w tych obszarach, rozszerzaniu i zagęszczaniu już istniejących. Innymi słowy, mosty budowane są między człowiekiem a ludźmi wokół niego.

w jakich obszarach jest uspołecznienie jednostki, w której się manifestuje

Podstawowa socjalizacja

Życie i kształtowanie się osoby zaczyna się od etapu dzieciństwa, kiedy wszystko na tym świecie otwiera się po raz pierwszy. Odkrycia są prawami, którymi żyje społeczeństwo. I w tej chwili istnieje podstawowa socjalizacja.

Moment, od którego dziecko zaczyna integrować się ze światem dorosłych, to narodziny. Koniec etapu pierwotnej socjalizacji to kształtowanie dojrzałej osobowości.

Rodzina — sfera podstawowej socjalizacji

Sfera społeczna, w której socjalizacja jednostki występuje na początkowym etapie życia, to rodzina. Określa podstawy, na których budowane są nowe i nowe poziomy socjalizacji w przyszłości.

Rodzina ma pierwszorzędne znaczenie dla podstawowej socjalizacji. Wraz z nim zaczyna się pojawiać obrazowa reprezentacja społeczeństwa. Wartości, które rodzina śledzi, informacje przekazywane rodzinie przez dziecko, normy moralne i wartości — to są same fundamenty, cegiełka przyszłych pomysłów na społeczeństwo.

Rodzice to najważniejsi ludzie, którzy na tym etapie mają wpływ na dziecko. Ich relacje między sobą i ze społeczeństwem stają się przykładem dla dziecka. To oni są w stanie wpoić w nieformalną osobowość ideę tego, co jest normalne, a co odchylenie.

Następny etap: szkoła

Po rodzinie centrum ludzkiej socjalizacji zostaje przeniesione do szkoły. Główną funkcją instytucji edukacyjnej jest prezentacja nowych warunków rozwoju, interakcji z dorosłymi i rówieśnikami. Na oczach dziecka są też ludzie tacy jak on, osoby na etapie socjalizacji, a dorośli — gotowe "produkty" tego procesu.

Zasady, które powinny być przestrzegane w murach szkolnych również odgrywają ważną rolę. Innowacyjność etapu polega również na tym, że teraz dziecko będzie musiało dołączyć do dużej grupy — zespołu klasowego, szkoły jako całości.

sfera, w której zachodzi socjalizacja jednostki

Nowe etapy — nowe grupy społeczne

Po szkole społeczna socjalizacja przebiega według podobnych zasad. Kręgi komunikacji rozszerzają się, są te, które dana osoba jest gotowa uznać za własne. Rodzina, przyjaciele, koledzy z klasy, koledzy z klasy, wykładowcy uczelni wyższych — wszystko to są środowiska społeczne, które wpływają na dalszą socjalizację jednostki.

Kierunek socjalizacji na wszystkich etapach pozostaje jeden: w większym stopniu przyjmowane są te normy zachowania, które są przyjmowane w społeczeństwie, w którym osoba spędza najwięcej czasu.

Spróbuj na rolach

Oprócz sfer, w których zachodzi socjalizacja jednostki, w której jest ona wyrażana, interesują nas role, które osoba próbuje na tej ścieżce. Jednym z najważniejszych punktów tego problemu jest opanowanie ról płci.

Socjalizacja płci jest jednym z obszarów, w których odbywa się ten proces. Wymaga to zapoznania się i akceptacji tych norm i ról, które są nieodłączne od mężczyzny i kobiety w otaczającym nas społeczeństwie. Dlatego ważne jest, aby chłopcy przyjęli linię "męskiego" zachowania, a dziewczęta — "kobiety".

w jakich obszarach jest uspołecznienie jednostki w tym, co jest wyrażane

Początek dorosłego życia

Wraz z początkiem dorosłego życia (zgodnie z naszymi pomysłami) człowiek będzie musiał opanować nową sferę socjalizacji — kolektyw pracowniczy, działający w warunkach procesu pracy. Nowa wiedza, wzorce skutecznej komunikacji, wartości zespołu i wyróżniające się cechy są opanowywane. Nowi ludzie, a dokładniej, znajdowanie z nimi kontaktów, to także ważny etap, nadchodząca osobowość socjalizacyjna.

Resocjalizacja: wprowadź poprawki

Nadal rozważamy niektóre aspekty problemu, w jakich obszarach odbywa się socjalizacja jednostki i jakie są na to warunki.

Proces socjalizacji przebiega stopniowo, ale czy jest on odwracalny? Czy istniejące umiejętności mogą zostać zastąpione przez inne? Odpowiedź psychologii na to jest pozytywna. Taki proces nazywa się resocjalizacją — eliminacją indywidualnych wzorców zachowań i pomysłów z nowymi.

Takie zmiany zawsze prowadzą do pewnej luki między poglądami w przeszłości i obecnie. Ale proces resocjalizacji jest po prostu konieczny w dynamicznym społeczeństwie.

sfera, w której dokonuje się socjalizacja jednostki

Wnioski

Socjalizacja jest procesem ważnym dla osoby, tak jak dla istoty biosocjalnej. Jego rezultatem jest integracja jednostki z istniejącym już społeczeństwem ludzkim, z jego prawami i poglądami na interakcje.

Rozważaliśmy sferę, w której zachodzi socjalizacja jednostki. Trzy takie są nazywane psychologami: komunikacja, działanie i samoświadomość. Właśnie w tych obszarach rozwijamy się, wchodząc w nowy krąg społeczny, czyli społeczeństwo.