Wnioskowanie jest rozsądnym osądem.

Zdobywamy nową wiedzę w procesie poznawania rzeczywistości. Niektóre z nich otrzymujemy w wyniku wpływu otaczających nas obiektów na zmysły. Ale większość informacji uzyskujemy poprzez wydobycie nowej wiedzy z tych, które już istnieją. To znaczy, wyciąganie pewnych wniosków lub wniosków.

Wnioskowanie jest

Wnioskowanie jest powszechną formą słowną, za pomocą której, pośrednio, a nie na podstawie obserwacji, obiektów i ich związków, identyfikuje się i wyznacza. Jednocześnie bardzo ważne jest, aby wniosek był prawidłowy. Tylko w takim przypadku wnioski będą prawidłowe. Aby ten wymóg został spełniony, konieczne jest, aby wnioski zostały sformułowane zgodnie z zasadami logiki i pewnymi zasadami.

Logiczne rozumowanie

Aby zweryfikować poprawność wniosków, konieczne jest szczegółowe zbadanie tematu i porównanie jego idei z ogólną opinią. Ale to nie wymaga biernej kontemplacji, ale praktycznej działalności wpływającej na rzecz. Ponadto wnioskowanie jest logiczną logiką. Razem tworzą logiczną postać — sylogizm. Logiczna ocena dokonywana jest na podstawie modelu dowodu i wstępnych wniosków, a nie na podstawie bezpośredniej obserwacji.

Nieprzytomne rozumowanie

Logiczne rozumowanie

Termin ten został wymyślony przez G. Helmholtza. W tym przypadku słowo "wnioskowanie" jest metaforą, ponieważ zakłada się, że wniosek został sformułowany niezgodnie z wynikiem, ale nieświadomie. Temat twierdzi, że tak, ale w rzeczywistości pojawia się nieświadomy proces percepcyjny. Ale ponieważ proces ten jest nieświadomy, nie może być pod wpływem świadomych wysiłków. Oznacza to, że nawet jeśli podmiot rozumie, że jego postrzeganie jest złe, nie może zmienić swojego osądu i inaczej postrzegać wydarzenia.

Wyroki warunkowe

Łańcuchowe wnioskowanie warunkowe — to wyroki warunkowe, połączone ze sobą w taki sposób, że drugi wyrok wynika z pierwszego. Każdy wyrok zawiera przesłanki, wnioski i wnioski. Paczki są oryginałem, od nich wywodzi się nowy osąd. Wniosek uzyskuje się w logiczny sposób z lokalu. Wniosek jest logicznym przejściem od przesłanek do zakończenia.

Rodzaje rozumowania

Istnieją demonstracyjne i nie-demonstracyjne wnioski. W pierwszym przypadku wniosek jest oparty na prawie logicznym. W drugim przypadku zasady pozwalają na wyciągnięcie wniosków z lokalu.

Wnioskowanie indukcyjne

Ponadto wnioski są klasyfikowane zgodnie z kierunkiem logicznej obserwacji, zgodnie ze stopniem powiązania między wiedzą wyrażoną w lokalu a wnioskiem. Istnieją następujące typy wniosków: dedukcyjne, indukcyjne i wnioskowania przez analogię.

Rozumowanie indukcyjne opiera się na metodzie badawczej, której głównym celem jest analiza przepływu wiedzy od osądu danego do generała. W tym przypadku indukcja jest pewną logiczną formą, która odzwierciedla wznoszenie myśli od mniej ogólnych do bardziej ogólnych.

Rozumowanie indukcyjne jest eksperymentalną obserwacją, którą można natychmiast sprawdzić. Oznacza to, że ta metoda jest prostsza i bardziej dostępna w porównaniu z dedukcją.