Zachowanie roli — co to jest?

Każda osoba w swoim codziennym życiu odgrywa różne role. Zmiana ról nie jest jednak łatwym zadaniem dla wszystkich. Zachowanie się roli jest jedną z głównych funkcji społecznych. Wpływa na nią przede wszystkim status osoby i jej pozycja w społeczeństwie oraz złożony system relacji międzyludzkich. To zależy od ról, statusu i wielu innych decydujących czynników, od których zależy osobowość, siła umysłu i poczucie celu.

Konflikt

Istnieje wiele ról na świecie, więc bardzo często ludzie stają w obliczu trudnych sytuacji, w których wykonywanie jednej funkcji może zaszkodzić lub utrudnić zastosowanie innej. Tak więc jedna rola uniemożliwia mu spełnienie następnego. Jeśli dana osoba jest członkiem grupy, jego osobowość często podlega presji ze strony innych uczestników, a także skutkom różnych rodzajów okoliczności. Może to sprowokować go do porzucenia jego prawdziwego "ja".

zachowanie ról jest A w tej sytuacji mogą pojawić się konflikty rolowe. Zachowanie się roli pociąga za sobą określone działania ze strony osoby, a wewnętrzny stan, który powstał, można nazwać stresującym z psychologicznego punktu widzenia. A jeśli nic z tym nie zostanie zrobione, to wkrótce osoba ta będzie miała problemy z poziomem emocjonalnym. Co więcej, ich główna manifestacja nastąpi w momencie komunikacji z innymi ludźmi. A co najważniejsze, takie konflikty wywołują wątpliwości, osoba doświadcza trudności w podejmowaniu decyzji.

Struktura

Zachowanie roli jest przede wszystkim złożoną strukturą obejmującą wiele twarzy. Głównym modelem tego zachowania jest społeczeństwo, w którym dana osoba żyje. Ponadto ma własne podejście do osobistych działań i działań. Trzecim aspektem struktury jest rzeczywiste zachowanie konkretnej osoby.

Zachowanie w organizacji

W miejscu pracy każdy pracownik ma swój status, co wpływa na rolę, jaką musi odgrywać. Należy pamiętać, że tego rodzaju zachowanie ma zastosowanie tylko w tym przypadku. Na przykład każdy lider pełni rolę żywiciela rodziny. Nie jest to zapisane w żadnym dokumencie, ale jest potajemnie zobowiązany do zapewnienia, że ​​wszyscy jego podwładni są pełni.
role i zachowanie ról Główną funkcją modelu interakcji organizacyjnej jest umożliwienie osobie otrzymania zachęty do kontynuowania działalności. Właśnie ze względu na wpływ tych czynników jest on gotowy do wykonywania swojej pracy, co prowadzi do ogólnego procesu i wpływa na środowisko w organizacji. W środowisku organizacyjnym rozumie się powszechnie tę część firmy, z którą pracownik jest bezpośrednio związany. Należy mieć na uwadze, że każdy pracownik ma swoje własne środowisko, od którego zależy zachowanie odgrywanie ról jednostki w firmie.

Konflikty organizacyjne

Jeśli życzenia pracownika i firmy nie zbiegają się, wywołuje to konflikty. Dla organizacji ważne jest, aby pracownik posiadał określone kwalifikacje i umiejętności biznesowe niezbędne do pełnienia przypisanych mu ról.
zachowanie dziecka Jest on zobowiązany do wykonania pracy, która przynosi rezultaty w sposób jakościowy, i tylko przy tych osiągnięciach organizacja jest gotowa, by dać mu nagrodę. Pracownik, wchodząc w interakcję z firmą, oczekuje, że będzie miał określone miejsce, konkretne zadania, za które będzie mógł otrzymać swoją nagrodę. Należy pamiętać, że jeśli dla pracownika rola jest ważniejsza niż miejsce, to dla niego rola powinna być wybrana, w przeciwnym razie pracownik powinien utworzyć to miejsce.

Role w organizacji

Role i odgrywanie ról w organizacji to sposób działania oczekiwany od osoby w czasie jego pracy. Różnica między rolami pozwala określić, jakie zachowanie można oczekiwać od pracowników. Za ich pomocą, hierarchiczny krok jednostki, określa się poziom jego władzy i odpowiedzialności.
zachowanie osobowości Wykorzystując role, firma stara się ujednolicić zachowanie swoich pracowników. Aby spełnienie tego wymogu było skutecznie spełnione, zachowanie ról powinno być prawidłowe. Ważne jest, aby był on zgodny z misjami, strukturą, celami, przejrzystością roli i jej akceptowalności dla pracowników. Oznacza to, że człowiek powinien rozumieć, czego od niego chce i jak to zrobić, a także świadomie wypełniać swoją rolę.

Sprzeczności

Jeśli nie ma jasności, mogą pojawić się sprzeczności, które szkodzą działalności firmy. Ale w niektórych sytuacjach prowokuje to pracowników do kreatywności, twórczego myślenia i niezależności w podejmowaniu decyzji i odpowiedzialności. Mogą powstać, jeśli rola sama w sobie jest niewłaściwie uformowana, jeśli pracownik nie zgadza się z jej funkcjami, jeśli pracownicy akceptują to negatywnie lub nie łączą się z innymi rolami.
wykreślić zachowanie w roli

Ta sytuacja może zostać rozwiązana poprzez zmianę roli, poprzez przypisanie pracownikowi obowiązku rozwoju, bliżej jej poznać, w celu poprawy jego umiejętności i zdolności. Możesz również włączyć tę funkcję do innego specjalisty, który ma więcej doświadczenia i możliwości, aby go wykonać.

Status

Jedną z najważniejszych ról definiujących jest status. Jest to społeczna ranga osoby, która pozwala określić jego uznanie w społeczeństwie. Status formalny to pozycja osoby w hierarchii w pracy. Pod nieformalnym statusem zrozumiesz jego związek, specjalne umiejętności i zdolności przydatne dla firmy.
odgrywanie ról w grze

Ważne jest, aby zrozumieć, że te stany mogą się znacznie różnić w ich znaczeniu. Posiadanie wysokiego statusu jest bardzo ważne dla relacji organizacyjnych. Pozwalają pracownikom efektywniej wykonywać swoją pracę, usprawniają relacje między pracownikami, wpływają na pracę zbiorową. Dla jasnego zrozumienia, w którym miejscu w firmie znajdują się symbole hierarchii. Są to prerogatywy, takie jak prywatne biura, zdolności, uprawnienia, podwładni i tak dalej.

Zachowanie ról w rodzinie

W relacjach rodzinnych głównym parametrem determinującym zachowanie w odgrywaniu ról jest postać, która ma pierwszeństwo. Określa to związek między poddaniem się a władzą. Istnieje pewne kryterium psychologiczne, dzięki któremu można uniknąć konfliktów. Każdy członek rodziny powinien mieć własną jasną rolę, od której nie jest wart odchodzenia. W systemie ról nie powinno być żadnych konfliktów. Podczas wykonywania jednego z nich wszyscy członkowie rodziny powinni być usatysfakcjonowani. Wszystkie muszą odpowiadać możliwościom osób, którym zostały przydzielone.
tworzenie zachowań ról

Ważne jest, aby pamiętać, że z czasem role muszą się zmieniać, aby osiągnąć efekt różnorodności i zawsze były zmiany psychologiczne. Nie ma tożsamości między normami społeczeństwa i rolami jako całością. Rzeczywiste zachowanie jednostki może się zmienić ze względu na role, które społeczeństwo na niego nakłada, ponieważ ważne jest, jak wiele on akceptuje, odrzuca i wykonuje. Kiedy osoba wykonuje role społeczne, często powstaje napięcie, które może prowadzić do konfliktu.

Zachowanie polegające na odgrywaniu ról dziecka jest raczej grą, ponieważ rozwija się, próbuje na siebie dorosłych ról, próbując tego, co do niego pasuje. Jest to bardzo ważny proces rozwoju i dalszego wchodzenia jednostki w relacje społeczne. Dla każdej osoby bardzo ważne jest bycie częścią społeczeństwa. Próbując odgrywać rolę rodziców, nauczycieli itp., Dziecko pozna świat, w którym będzie musiał żyć. W każdej rodzinie jest fabularna gra fabularna. Zachowanie każdego uczestnika pozwala rozwiązywać codzienne zadania, wychowywać dzieci i żyć w społeczeństwie. Proces ten nazywa się socjalizacją, każdy z jego uczestników ma swoją własną rolę, rozwija i rozwija nowe. Na przykład, gdy córka pomaga matce w pracach domowych, ona równolegle uczy się spełniać rolę matki i matki. Dając swoim dzieciom rolę odgrywania ról w grze, rodzice pomagają im zrozumieć, jakie funkcje będą musieli wykonywać w społeczeństwie.

Wniosek

Zachowanie roli jest przede wszystkim najważniejszą funkcją człowieka w społeczeństwie. Jest to podział na role, które pomagają ludziom wchodzić w interakcje w różnych obszarach ich życia. Każdy z nas wykonuje nasze funkcje w towarzystwie przyjaciół, w pracy, w rodzinie i innych. Część znaczenia naszego zachowania przypisuje się środowisku, podczas gdy druga część jest tworzona przez samą osobę. W każdym przypadku zarówno życie zewnętrzne, jak i stan wewnętrzny osoby zależą od tego, jak skutecznie i skutecznie ta rola jest wykonywana. Na przykład sukces całej organizacji zależy od tego, jak dobrze pracownik spełnia swoją rolę biznesową. Co więcej, jego sukces w biznesie wpływa na jego wewnętrzny stan psychiczny. Jeśli dana osoba nie zgadza się ze swoją rolą lub nie podoba mu się to, czego wymaga od niego społeczeństwo, powstaje wewnętrzny konflikt. Jeśli nie uda mu się rozwiązać tej kwestii w odpowiednim czasie, wola zostanie zniesiona. Doświadczając wewnętrznych sprzeczności, o wiele trudniej jest podejmować decyzje. Jest to zdolność do zdecydowanego i pewnego radzenia sobie z ich funkcjami społecznymi, które umożliwiają ludziom interakcje między sobą i stabilny stan emocjonalny. Zachowanie się roli jest głównym elementem relacji dowolnego typu. Dlatego bardzo ważne jest, aby nauczyć się rozumieć, akceptować i wypełniać swoje role od dzieciństwa. Tylko w ten sposób osoba może czuć się pewnie w społeczeństwie, wchodzić w interakcje z nim, podejmować decyzje i rozwijać się.